Hjemmehjælp

Socialrådgiver Susanne Qvistgaard og socialrådgiver Lena Berg

Hjemmehjælp

Hvis du har brug for hjemmehjælp, skal den søges hos hjemmeplejen i din kommune. Du kan søge om denne hjælp, hvis du på grund af sygdom/nedsat funktionsevne ikke selv kan udføre rengøring, indkøb, madlavning, tøjvask mv. Hvis hjælpen er midlertidig, skal du betale efter din økonomiske situation. Hvis hjælpen er varig, er den gratis. Man kan selv vælge, om kommunens hjemmehjælpere skal yde hjælpen, eller om hjælpen skal udføres af et privat firma, som kommunen har indgået aftale med.

Økonomisk hjælp

Hvis du har brug for økonomisk hjælp til uforudsete udgifter, søges dette i kommunens socialforvaltning.

Det er en forudsætning, du har været ude for ændringer i dine forhold, og at udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre mulighederne for, at du kan klare dig selv fremover.

Du kan endvidere søge hjælp til udgifter til bl.a. sygebehandling, medicin og tandbehandling, hvis du ikke selv har mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Det er vigtigt, at du søger hjælpen hos kommunen, inden selve behandlingen iværksættes.

Personlig støtte

Hvis du har brug for en mere personlig støtte, findes der mulighed for at søge hjemmevejleder eller støtte-kontakt-person. Det er hjælp til selvhjælp. Det kan være rådgivende og vejledende samtaler i forhold til din livssituation. Det kan også være hjælp af mere praktisk art eller støtte til at skabe kontakt til relevante tilbud eller aktiviteter.

Formålet er at gøre din hverdag lettere at overskue og at mindske risikoen for, at du isoleres socialt.

Klager over afgørelser

Du kan altid klage over en afgørelse, som din kommune har truffet. Hvis du ønsker at klage, er det vigtigt, at du gør det inden fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Hvis du henvender dig senere, har du i princippet mistet retten til at klage.

Når du har søgt kommunen om hjælp, og kommunen har truffet en afgørelse i din sag, bør du bede om at få den skriftligt. Du skal bede om den skriftlige afgørelse inden 14 dage. Ellers mister du retten til at få afgørelsen skriftligt.

Den skriftlige afgørelse skal indeholde henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet på grundlag af.

Hvis afgørelsen er truffet ud fra et skøn, skal begrundelsen også indeholde de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønnet.

Tidsfrister for sagsbehandling

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om du har ret til hjælp og i så fald hvilken.

Kommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal du skriftligt have besked om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

Du kan altid bede din sagsbehandler om at oplyse dig om kommunens tidsfrister.

Aktindsigt

Hvis du ønsker at se, hvad der står i din sag, kan du bede om aktindsigt. Kommunen skal give dig aktindsigt inden ti dage efter, at de har modtaget din anmodning.

Partshøring

Når kommunen skal afgøre din sag, skal du gøres bekendt med de oplysninger i sagen, der kan være til ugunst for dig, og som kan være af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Derfor er det vigtigt, at du fx partshøres i din ressourceprofil, fordi den indeholder de oplysninger, der træffes afgørelser ud fra. Der kan stå ting i ressourceprofilen, som er til ulempe for dig i forhold til det, du har søgt. Kommunen kan fastsætte en frist for dine udtalelser i sagen.

Sidst opdateret:: 4. februar 2011