Sygemelding

Socialrådgiver Susanne Qvistgaard, socialrådgiver Lena Berg og socialrådgiver Lone Bendz

Sygemeldt fra et arbejdsforhold

Du kan blive sygemeldt, hvis du ikke kan passe dit arbejde på grund af sygdom. Det kan fx være depression, der er årsag til, at du må sygemeldes.

Det er ikke altid, man har brug for at være fuldt sygemeldt. Man kan være deltidssygemeldt, og på den måde kan man både bevare kontakten med arbejdspladsen og holde sig lidt i gang. Det kan være en stor fordel at bevare kontakten til arbejdspladsen, hvis det er muligt. For mange er det svært at vende tilbage til kollegaer efter måneders fuldt sygefravær.

Din arbejdsgiver har som udgangspunkt pligt til at indkalde dig til en sygesamtale inden 4 uger fra 1. sygedag.

Hvis du er ansat efter funktionærloven eller lignende vilkår, får du fuld løn i sygeperioden.

Hvis du ikke er berettiget til løn under sygdom, kan du i stedet få sygedagpenge fra din kommune.

Hvis du ikke opfylder kravene for at være berettiget til sygedagpenge, kan du søge kontanthjælp.

Sygemeldt som arbejdsløs

Hvis du modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, skal du på din første sygedag både sygemelde dig i din A-kasse og i jobcenteret. I sygeperioden modtager du sygedagpenge i stedet for arbejdsløshedsunderstøttelse. Beløbet er cirka det samme, det udbetales blot gennem det kommunale sygedagpengesystem, og opfølgning af din sag vil ske gennem sygedagpengeafdelingen på jobcenteret.

Din A-kasse skal indkalde dig til en sygesamtale inden 4 uger fra 1. sygedag. Samtalen skal afklare hvordan og hvornår du igen kan stå aktivt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Opfølgning af din sygemelding

Hvis du er sygemeldt i mere end otte uger, vil du blive indkaldt til en personlig opfølgningssamtale af en sagsbehandler på jobcenteret. Kommunen er altid involveret, når du er sygemeldt, uanset om du er i arbejde eller om du er ledig. Hvis du er ledig, modtager du selv sygedagpenge fra kommunen. Hvis du er i et arbejdsforhold, vil din arbejdsgiver modtage dine sygedagpenge (som refusion), mens arbejdsgiveren udbetaler dig løn.

Formålet med opfølgning af din sygedagpengesag er at fastholde din tilknytning til arbejdspladsen eller hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Ved den første samtale skal sagsbehandleren vurdere, om du skal indkaldes til samtale hver fjerde uge eller hver tredje måned. Hvis sagsbehandleren vurderer, at du har brug for særlig hjælp for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, vil du blive indkaldes til samtale hver fjerde uge.

Hvis din sygdom forhindrer dig i at møde til samtale, kan opfølgning af din sygedagpengesag foretages på anden vis. F.eks. telefonisk, digitalt eller pr. brev.

I forbindelse med den første samtale du har med kommunen, tager kommunen kontakt til din arbejdsplads og indgår i en dialog om arbejdspladsens mulighed for, at du kan vende tilbage i arbejde helt eller gradvis.

Anden særlig hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet kan fx være:

 • Arbejdsoptræning, på din egen eller en anden arbejdsplads.
 • Arbejdsprøvning, fx via et revalideringscenter. Typisk har man på revalideringscenteret en række samtaler med dig i løbet af et par uger. Ofte tilbydes en form for kursus på stedet. Ud fra samtaler og i samarbejde med dig tilbydes ofte en arbejdspraktik på en arbejdsplads for at se, hvad du kan klare at arbejde med og i hvor mange timer.
 • Revalidering. Hvis kommunen vurderer, at du kan blive selvforsørgende inden for et andet arbejdsområde end dit hidtidige, kan du tilbydes en revalidering. Revalidering kan være alt fra en specielt tilrettelagt arbejdsoptræning til kurser eller uddannelse.
 • Fleksjob. Efter grundig arbejdsprøvning kan resultatet være, at du vurderes berettiget til fleksjob.

Inden der sættes foranstaltninger i værk, skal der udarbejdes en ressourceprofil. Se afsnittet herom.

Det er vigtigt, at du altid møder til opfølgningssamtaler eller melder afbud i god tid. Hvis du udebliver uden gyldig grund, kan kommunen stoppe udbetaling af dine sygedagpenge.

Når du er rask

Hvis du er i et ansættelsesforhold, skal du melde dig rask hos din arbejdsgiver. Det er en god ide også at oplyse om raskmeldingen til sygedagpengeafdelingen i kommunen.

Hvis du er ledig, skal du både melde dig rask i A-kassen på første dag og i sygedagpengeafdelingen i kommunen. A-kassen vil ofte bede dig om dokumentation for, at dine sygedagpenge er ophørt. Bed derfor gerne om denne dokumentation, når du raskmelder dig til sygedagpengeafdelingen i kommunen.

Varighed af sygedagpenge

Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge, eller løn under sygdom for mere end 52 uger i de 18 forudgående måneder.

Forlængelse af sygedagpengeperioden

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af varighedsbegrænsningen (52 uger), når:

 1. det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.
 2. det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 39 uger.
 3. den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for to gange 52 uger regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden.
 4. den sygemeldte ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og dermed ikke kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, men det endnu ikke er endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uge.
 5. den sygemeldte har en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte.
 6. der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
 7. der er påbegyndt sag om førtidspension.

Ved forlængelse af sygedagpengeperioden efter punkt 3 ses der bort fra den periode, hvor den sygemeldte venter på behandling på et offentligt sygehus.

Sygemeldt på kontanthjælp

Hvis du modtager kontanthjælp og bliver syg, skal du sygemelde dig i dit jobcenter, enten personligt eller på www.jobnet.dk. Jobcenteret vil så tage stilling til det videre forløb i samarbejde med dig.

Sidst opdateret:: 4. februar 2011